Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.

"Šteniatko nepozná slová. Počuje len lásku."

Pamela Dugdaleová

   

Spravodajstvo

Prehľad daní za psa: Koľko zaplatíte za svojho miláčika v roku 2014?

Podrobnosti

Ani v tomto roku by ste nemali zabudnúť zaplatiť za svojho miláčika miestnu daň. Daň za psa už nemusíte platiť do konca januára, ako to bývalo v minulých rokoch. V súvislosti s platením dane za psa došlo v roku 2013 k zmene. Odvtedy sa daň platí až na základe doručeného rozhodnutia s uvedenou splatnosťou. Ak ju ale uhradíte na miestnom úrade skôr, nič sa nestane.

Zákon o miestnych daniach udeľuje povinnosť majiteľom psov zaplatiť za chov svojho štvornohého miláčika. Daň za psa upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzné nariadenie mesta.

Od minulého roku zmena v platení

V minulom roku došlo k zmene pri platení. Už nemusíte daň uhradiť do konca januára, ale zaplatíte ju až na základe doručeného rozhodnutia s uvedenou splatnosťou. Nič sa však nestane, ak ju uhradíte skôr.

(Zdroj: Flickr.com/aresauburnâ„¢, licencia Creative Commons)(Zdroj: Flickr.com/aresauburnâ„¢, licencia Creative Commons)

Zo zákona ale majiteľom neodpadla povinnosť prihlásiť psa do konca januára na príslušnom oddelení miestneho úradu. Táto povinnosť sa týka však len tých, ktorí doposiaľ za svojho miláčika daň ešte neplatili. Vznik daňovej povinnosti je držiteľ psa povinný oznámiť mestu do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti podaním priznania k dani za psa.

Daň za psa sa vzťahuje na zviera staršie ako 6 mesiacov, bez ohľadu na to, či psa chová fyzická alebo právnická osoba. Predmetom dane za psa ale nie je:

 • pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
 • pes umiestnený v útulku zvierat,
 • pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pes dovŕšil uvedenú vekovú hranicu, tzn. 6 mesiacov. Sadzbu dane určuje mesto, resp. obec, a to za jedného psa a pre daný kalendárny rok. Pokiaľ teda chováte dva psy, daň musíte zaplatiť za každého, neprihliada sa pri tom na rasu. Mestá a obce výšku dane upravujú Všeobecne záväzným nariadením (VZN). V prípade, že mesto nové nariadenie nevydalo, zostáva daň v tomto roku rovnaká.

Sadzba dane sa však môže líšiť, ak psa chováte v bytovom dome a v rodinnom dome.

Mestá môžu daň znížiť, príp. od nej oslobodiť

Niektoré mestá, resp. obce sadzbu znižujú alebo dokonca od dane oslobodzujú. Za znížením dane môže byť kastrácia alebo sterilizácia zvieraťa. Niektoré mestá poskytujú úľavu tým majiteľom, ktorí si adoptujú psa z miestneho útulku alebo so svojím štvornohým priateľom absolvujú výcvik poslušnosti a preukážu sa príslušným osvedčením.

Výšku dane, príp. oslobodenie od dane si overte vo VZN vášho mesta. Daň za psa je miestnym poplatkom a plynie do rozpočtu obce, resp. mesta, na ktorého území je pes chovaný. Mestá z príjmov financujú zabezpečovanie papierových vrecúšok na psie exkrementy, vyprázdňovanie košov, odpratávanie výkalov z verejných priestranstiev, príp. z príjmov financujú prevádzku priestranstiev určených pre psy. Mestá môžu príjmy z miestnej dane použiť aj na prevádzku útulku.

Daň za psa v krajských mestách Slovenska

Krajské mesto Výška dane za psa Oslobodenie od platenia dane Zníženie sadzby dane
Bratislava Výšku dane za psa si mestské časti stanovujú individuálne (viď nasledujúca tabuľka). Oslobodenie od dane za psa si stanovujú mestské časti individuálne. Zníženie sadzby dane za psa si stanovujú mestské časti individuálne.
Trnava
 • 33,19 eur za psa v bytovom dome
 • 9,95 eur za psa v rodinnom dome
 • 6,63 eur za psa chovaného v byte, rodinnom dome a jeho vlastník alebo držiteľ má jediný zdroj príjmu invalidný, starobný alebo vdovský dôchodok
 • 49,79 eur za psa v podnikateľských objektoch
Od dane je oslobodený:
 • pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • pes, ktorého vlastní dôchodca s preukázanými príjmami na hranici životného minima,
 • pes, adoptovaný z útulku, ktorý je na území mesta Trnava. Toto oslobodenie sa vzťahuje na dvanásť mesiacov platenia dane, odo dňa adoptovania psa v zmysle adopčnej zmluvy.
Nitra
 • 50 eur za psa chovaného v bytovom dome
 • 7 eur za psa chovaného v rodinnom dome
 • 7 eur za psa chovaného v objektoch a na pozemkoch firiem a organizácií
Oslobodenie od dane za psa sa týka, ak je držiteľom psa:
 • nevidomá osoba,
 • bezvládna osoba,
 • držiteľ preukazu ťažko postihnutý, zdravotne ťažko postihnutý a zdravotne ťažko postihnutý so sprievodom
 • osamelo žijúci dôchodca
50 % zníženie dane za psa získaného z nitrianskeho útulku pre zvieratá jeho prvému vlastníkovi alebo držiteľovi
Trenčín
 • 30 eur za psa chovaného alebo držaného na území celého mesta, okrem rodinných domov a iných nehnuteľností s výbehom pre psa
 • 12 eur za psa chovaného alebo držaného nepretržite v rodinnom dome alebo iných nehnuteľnostiach s výbehom pre psa
Oslobodený od dane je:
 • záchranársky pes so špeciálnym výcvikom
 • pes z útulku umiestneného v meste Trenčín
Zníženie dane o 50 % u daňovníkov starších ako 70 rokov.
Žilina
 • 5 eur za psa chovaného v rodinných domov domoch, chatkách, chatách, osadách, v mestských častiach mesta
 • 40 eur za psa v bytovom dome
 • 100 eur za psa chovaného v podnikateľskom objekte
Oslobodený je od dane vlastník alebo držiteľ psa, ako ho využíva pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany. Zníženie dane o 30 % len za jedného psa, ktorého vlastníkom je občas, ktorý dosiahol vek 67 a viac.
Banská Bystrica
 • 18 eur za psa chovaného v rodinnom dome
 • 36 eur za psa chovaného v inej nehnuteľnosti na území mesta
Zníženie dane o 33 eur za psa so skúškou záchranárskeho psa na základe predloženého dokladu.
Prešov
 • 66 eur za psa chovaného na území mesta Prešov v byte, bytovom dome alebo nehnuteľnostiach slúžiacich na podnikateľské účely
 • 16 eur za psa chovaného na území mesta Prešov v rodinnom dome, záhradkárskej chate alebo pozemku, ktoré neslúžia na podnikateľské účely
Od dane je oslobodený:
 • pes, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba staršia ako 70 rokov. Oslobodenie od dane za psa správca dane neposkytne v prípade, ak v evidencii trvalého pobytu je na trvalom pobyte evidovaná okrem vlastníka, resp. držiteľa psa ďalšia fyzická osoba mladšia ako 70 rokov,
 • služobný pes používaný podľa osobitných predpisov (§ 1 ods. 2 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov)
50 % zníženie z dane za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je:
 • občan s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, s trvalým pobytom v Prešove
Košice
 • 40 eur za psa chovaného v bytovom dome
 • 10 eur za psa chovaného v rodinnom dome alebo inom uzatvorenom objekte
Sadzba dane sa znižuje o 50 % za psa:
 • chovaného ťažko zdravotne postihnutým občanom, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
 • chovaného občanom starším ako 70 rokov,
 • sterilizovaného,
 • opusteného alebo prevzatého z útulku,
 • so skúškami z výkonu minimálne 1. stupňa podľa národných alebo medzinárodných skúškových poriadkov.

Sadzby dane v Bratislave podľa mestských častí

Mestská časť  Sadzba dane  Zníženie, resp. oslobodenie 
Čunovo
 • 10 eur za každého psa chovaného v rodinnom alebo bytovom dome
 • 5 eur za psa, ktorého chová dôchodca žijúceho osamotene v rodinnom dome alebo bytovom dome
 • 35 eur za každého psa, ktorý stráži objekt na podnikateľské účely
Devín
 • 14 eur pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa a má trvalý pobyt v mestskej časti,
 • 21,70 eur pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa a nemá trvalý pobyt v mestskej časti,
 • 5,20 eur pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa a má trvalý pobyt v mestskej časti, ktorej jediným príjmom je starobný alebo invalidný dôchodok a nežije v spoločnej domácnosti so zárobkovo činnými osobami,
 • 77,50 eur pre právnickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa.
Od dane je oslobodený držiteľ zvláštneho psa.
Devínska Nová Ves
 • 7,00 eur za psa chovaného v rodinnom dome
 • 42,00 eur za psa chovaného v panelovom dome
 • 93 eur za strážneho psa chovaného v objektoch podnikateľských subjektov
Zníženie dane je možné v prípade, že pes absolvoval výcvik základnej poslušnosti a majiteľ predloží príslušné osvedčenie:
 • 3,5 eur za psa v rodinnom dome
 • 21 eur za psa v bytovom dome

Od dane za psa je oslobodený daňovník – osamotená osoba s príjmom na hranici životného minima a majiteľ psa, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP

Dúbravka
 • 35 eur za psa chovaného v bytových domoch a za psa, ktorý stráži samostatne stojaci objekt slúžiaci na podnikateľské účely,
 • 10 eur za psa chovaného v rodinnom dome, za psa bez špeciálneho výcviku, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • 7 eur za psa chovaného v školských a predškolských zariadeniach a za psa chovaného v bytovom dome, ak je vlastníkom alebo držiteľom psa osamelý dôchodca, s ktorým nežije v spoločnej domácnosti ďalšia osoba,
 • 15 eur za psa, ak je vlastníkom alebo držiteľom psa chovaného v bytovom dome dôchodca, ktorý žije s ďalšou osobou v spoločnej domácnosti.
Jarovce
 • 10 eur za jedného psa
Od dane je oslobodená fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom jedného psa a je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP
Karlova Ves
 • 33,20 eur pre fyzickú osobu a právnickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa v bytovom dome,
 • 33,20 eur pre fyzickú osobu a právnickú osobu, ktorá využíva psa ako strážneho psa právnickej osoby,
 • 19,90 eur pre fyzickú osobu a právnickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa v bytovom dome s výcvikom základnej poslušnosti a predloží o tom osvedčenie,
 • 3,30 eur pre fyzickú osobu a právnickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa v rodinnom dome
Od dane za psa je oslobodený:
 • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom jedného psa a je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • dôchodca, ktorý v príslušnom kalendárnom roku dovŕši vek 62 rokov a je vlastníkom alebo držiteľom jedného psa,
 • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom jedného psa, ktorého nadobudla z útulku zvierat a predloží o tom potvrdenie.
Lamač
 • 5 eur za psa chovaného v rodinnom dome, rekreačnej a záhradnej chate a pod.
 • 33 eur za psa chovaného v bytovom dome,
 • 10 eur za psa chovaného v bytovom dome u poberateľa starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý nežije v spoločnej domácnosti s ďalšou osobou,
 • 18 eur za psa chovaného v bytovom dome u poberateľa starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý žije v spoločnej domácnosti s ďalšou osobou.
Od dane je oslobodený pes:
 • ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorá je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu.
 • so špeciálnym záchranárskym výcvikom.
Nové mesto
 • 50 eur za psa chovaného v byte i v rodinnom dome
 • 10 eur za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je nepracujúci dôchodca alebo invalidný dôchodca
 • 70 eur za psa, ktorý je chovaný vo firme ako strážny pes
 • 25 eur za psa adoptovaného z útulku, za sterilizovaného psa na základe písomného potvrdenia
 • 10 eur za psa, ktorý absolvoval všestrannú skúšku podľa národného aj medzinárodného skúšobného poriadku.
Od dane za psa je oslobodený:
 • daňovník – osamelá osoba s príjmom na hranici životného minima,
 • občan s ťažkým zdravotným postihnutím
 • občan, ktorý chová psa z dôvodu terapeutického účinku pre postihnutého člena rodiny (dieťaťa alebo nesvojprávnej osoby)
Petržalka
 • 34 eur za psa chovaného v bytových domoch, ktorého výška v kohútiku nepresiahne 43 cm,
 • 67 eur za psa, ktorého kohútiková výška je 43 cm a viac,
 • 17 eur za psa chovaného v rodinnom dome bez rozdielu veľkosti
 • 17 eur za psa chovaného u osamelého dôchodcu s príjmom do výšky životného minima alebo občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ak výška psa nepresiahne v kohútiku 43 cm
Podunajské Biskupice
 • 40 eur za psa, ktorého majiteľ chová v bytovom dome
 • 20 eur za psa evidovaného v chovateľskej alebo výcvikovej organizácii, chovaného v bytovom dome na výcvik pre slepcov a pátračov drog.
 • 10 eur za psa, ktorého majiteľom je osamelá osoba s príjmom na hranici životného minima alebo dôchodca.
 • 50 eur za psa, ktorý je využívaný ako strážny pes právnickej osoby.
 • 10 eur a psa, ktorého majiteľ chová v rodinnom dome.
Daň za psa neplatí občan s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu ZŤP a ZŤPS.
Rača
 • 40 eur za psa, ktorého chová vlastník alebo držiteľ psa v bytových domoch
 • 20 eur za psa, ktorý je evidovaný v chovateľskej alebo výcvikovej organizácii a je chovaný u vlastníka alebo držiteľa psa v bytových domoch a za strážneho psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je právnická osoba, chovaného v nebytových budovách a bytových domoch,
 • 10 eur za psa, chovaného v bytových domoch, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je osamelý dôchodca s mesačným príjmom neprevyšujúcim 1,5 násobok životného minima, ktoré oprávnená osoba preukazuje čestným prehlásením a 5 eur, pokiaľ takýto vlastník alebo držiteľ chová psa v rodinnom dome; ak daňovník vlastní alebo drží viacej psov, sadzba podľa tohto ustanovenia sa vzťahuje len na jedného psa,
 • 10 eur za každého psa, chovaného v rodinných domoch.
Od dane za psa je oslobodený:
 • daňovník, ktorý je držiteľom zlatej Jánskeho plakety
 • občan s ťažkým zdravotným postihnutím; ak daňovník vlastní alebo drží viacej psov, oslobodenie sa vzťahuje len na jedného psa.
Zníženie dane o 10 %, ak bol pes
 • adoptovaný z útulku alebo karantény na území Slovenskej republiky
 • kastrovaný
Rusovce
 • 15 eur za každého psa
Zníženie dane:
 • osamelí dôchodcovia od 65 rokov s trvalým pobytom v Bratislave – Rusovciach budú platiť daň za psa vo výške 3,50 €

Oslobodenie od dane:

 • občan s trvalým pobytom v mestskej časti s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP
Ružinov
 • 40 eur za psa chovaného v bytoch a nebytových priestoroch bytových domov a polyfunkčných objektov a v objektoch slúžiacich na podnikanie,
 • 16,60 eur za jedného psa chovaného v rodinných domoch, rekreačných a záhradkárskych chatách, záhradách, domčekoch na individuálnu rekreáciu a pod.

Od dane je oslobodený pes:

 • so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím
 • ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorá je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu.

Zníženie dane vo výške 50 %:

 • na psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorá ku dňu vzniku daňovej povinnosti dosiahla vek 60 rokov.
 • na psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, a táto správcovi dane predloží doklad o základnom výcviku psa vystavený akreditovanou osobou.
Staré Mesto
 • 40,00 eur za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba,
 • 20,00 eur za psa minimálne s výcvikom základnej poslušnosti, za psa nadobudnutého z útulku, za psa s mikročipom alebo tetovaním a za sterilizovaného alebo kastrované ho psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba,
 • 400,00 eur za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je právnická osoba
Od dane je oslobodený:
 • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom jedného psa a je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • vlastník alebo držiteľ psa, ktorého jediným príjmom je starobný alebo invalidný dôchodok a nežije v spoločnej domácnosti so zárobkovo činnou osobou. Za druhého psa zaplatí daň za druhého psa vo výške 50 % sadzby dane a za tretieho a každého ďalšieho psa vo výške 100 % sadzby
 • vlastník alebo držiteľ' psa podľa osobitného zákona
 • po dobu 1 roka majiteľ psa z útulku.
Vajnory
 • 25 eur za psa v bytovom dome
 • 10 eur za psa chovaného v bytových domoch, ktorého vlastník žije sám a ktorého jediným zdrojom príjmu je invalidný, starobný alebo vdovský/vdovecký dôchodok
 • 10 eur za psa v rodinnom dome
 • 2,5 eura za psa chovaného v rodinných domoch, ktorého vlastníkom je osoba, ktorá žije sama a ktorej jediným zdrojom príjmu je invalidný, starobný alebo vdovský/vdovecký dôchodok
 • 25 eur za psa v záhradách a v záhradkárskych a rekreačných chatách
 • 65 eur za psa v podnikateľských objektoch
Od dane je oslobodený:
 • daňovník s ťažkým zdravotným postihnutím
 • daňovník nad 70 rokov v bytových a rodinných domoch
Vrakuňa
 • 40 eur za psa, ktorého daňovník chová v byte v bytovom dome,
 • 8,50 eur za psa chovaného v byte v bytovom dome, kde daňovníkom je osamelý dôchodca alebo invalidný dôchodca, s ktorým nežije ďalšia osoba v spoločnej domácnosti,
 • 17 eur za psa chovaného v byte v bytovom dome, kde daňovníkom je dôchodca alebo invalidný dôchodca, s ktorým nežije iná osoba, okrem druhého dôchodcu v spoločnej domácnosti (napr. dôchodcovia - manželský pár),
 • 40 eur za psa, ktorý je využívaný ako strážny pes podnikateľského subjektu,
 • 20 eur za psa, ktorého daňovník chová v rodinnom dome, v záhradkárskej chatke alebo na záhradkárskom pozemku,
 • 13,50 eur za psa chovaného v rodinnom dome, v záhradkárskej chatke alebo na záhradkárskom pozemku, kde daňovníkom je dôchodca alebo invalidný dôchodca, s ktorým nežije iná osoba, okrem druhého dôchodcu v spoločnej domácnosti (napr. dôchodcovia - manželský pár),
 • 8,50 eur za psa, chovaného v rodinnom dome, záhradkárskej chatke alebo na záhradkárskom pozemku, kde daňovníkom je osamelý dôchodca alebo invalidný dôchodca, s ktorým nežije ďalšia osoba v spoločnej domácnosti
Od dane je oslobodený:
 • daňovník, ktorý je držiteľom dokladu o absolvovaní špeciálneho kynologického výcviku s používaním znaku Červeného kríža – pes záchranár,
 • daňovník, ktorým je bezvládna osoba alebo držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
Záhorská Bystrica
 • 20 eur za psa v bytovom dome s trvalým pobytom v mestskej časti
 • 30 eur za psa v bytovom dome bez trvalého pobytu v mestskej časti
 • 35 eur za psa chovaného živnostníkom alebo právnickou osobou na strážne účely
 • 5 eur za psa, ktorého majiteľom je osamelá osoba v bytovom dome alebo rodinnom dome staršia ako 65 rokov
 • 10 eur za psa v rodinnom dome alebo v objekte určenom na individuálnu rekreáciu s trvalým pobytom v mestskej časti
 • 15 eur za psa v rodinnom dome alebo objekte na individuálnu rekreáciu a nemá trvalý pobyt v mestskej časti
Predmetom dane nie je ani pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby a pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Od dane za psa je oslobodená fyzická osoba – vlastník psa, ktorá je osamelá a má viac ako 70 rokov, toto oslobodenie sa vzťahuje len na jedného psa.

© psisvet.sk

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť

   

Spolupracujeme s ...  

Kynologická revue       royal-canin
   
Máte záujem o spoluprácu?
Kontaktujte nás
   

Mediálne podporujeme  

Bratislavská kynologická a záchranná brigáda       Pes sympaťák
   
Kampaň Lacné šteniatka Tuláčik Brezno
   
Psia duša Žltý pes
   
Slovenská aliancia ochrancov zvierat table majmesrdce
   
Tulava labka table piestany
   
table sos psiky  
   
Hľadáte mediálnu podporu?
Kontaktujte nás
   

Newsletter  

Chcete vedieť, čo sa deje vo svete psov? Zaregistrujte sa a dostávajte pravidelne newsletter.
Aktuálny Newsletter

Newsletter budete dostávať najviac raz do týždňa